Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

IPU Personlighetsanalys
- en investering i dig själv

Att förstå sig själv är grunden i all kommunikation. Personligheter är komplexa och nu kan vi hjälpa dig att identifiera dina styrkor, möjligheter och svagheter med hjälp av IPUs beteendestilar och drivkrafter.

Vad är IPU?

IPU Personlighetsanalys är baserat på ett mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet.

Att med hjälp av färger beskriva olika beteenden gör det enkelt även för den ovane att kommunicera med människor med olika beteendestilar.

Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det. Rapporten lyfter fram ditt värde för organisationen, råd för effektiv kommunikation, dina styrkor, eventuella fallgropar, idealiska arbetsförhållanden och mycket mer. Rapporten innehåller även information om dina drivkrafter som svarar på frågan varför du gör det du gör, vilket ger oss förmågan att lättare hantera konflikter och förstå andras attityder.
Varför?
Ökad självkännedom
• Ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende är en grund för både ett gott ledarskap och medarbetarskap.
• Att förstå sina egna drivkrafter är en viktig del av att utvecklas. Det skapar trygghet och möjligheter att göra smartare val i arbetslivet.
Personlig utveckling
• Rapporten i IPU Profilanalys pekar på starka sidor och eventuella fallgropar i det egna beteendet och är en vägledning för personlig utveckling.
• IPU Drivkraftsanalys används ofta för personlig utveckling inte minst när det gäller att identifiera och uppnå olika mål i livet.
För den fortsatta karriären
• Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna.
• Genom att förstå sina egna drivkrafter blir det tydligare vilka inriktningar i livet som passar bäst.
Säljträning
• I flera effektiva säljträningsprogram ingår IPU Profilanalys som en naturlig del.
• Genom att förstå sina egna och sina kunders drivkrafter underlättas säljarbetet.
Grupputveckling
• Gruppens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrade kommunikationer, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela gruppen.
• IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att både se på hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.
• En ökad kännedom kring varje gruppmedlems drivkrafter skapar effektivare team som kan motivera varje medlem på rätt sätt.
Medarbetarsamtal
• Den värdeneutrala rapporten, som belyser områden som kan utvecklas, är en utmärkt utgångspunkt för medarbetarsamtal.
• IPU Drivkraftsanalys ger en tydlig bild av vad varje individ motiveras av. Detta kan givetvis vara ett starkt stöd vid medarbetarsamtal.
Förbättrad kommunikation
• Genom ökad förståelse för olika personers beteenden öppnas möjligheter till exempelvis bättre relationer mellan olika verksamheter.
Konflikthantering
• Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera.
• När olika personers olika drivkrafter inte samverkar kan det lätt uppstå konflikter. Genom att tydliggöra drivkrafterna kan konflikter hanteras bättre.
Emma Hördegård
VD/Senior rekryteringskonsult